U bent hier

NHG-Wetenschapsbeleid

Het NHG-Wetenschapsbeleid omvat de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid in de huisartsenpraktijk, bevordering van de consistentie en de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige onderzoekportefeuille in Nederland.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. Het NHG doet zelf geen onderzoek, maar zorgt wel voor de implementatie naar de praktijk en de inbedding in richtlijnen.

Overzichtswebsite kennislacunes en huisartsgeneeskundig onderzoek

Het NHG houdt samen met de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R) het overzicht van kennislacunes en huisartsgeneeskundig onderzoek up-to-date. Bij elke herziening of nieuwe NHG-standaard wordt het overzicht bijgewerkt. De afdelingen huisartsgeneeskunde houden het overzicht van lopend huisartsgeneeskundig onderzoek bij.

Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie in 2020 zijn er veel onderzoeken gestart om meer zicht te krijgen op het ziektebeeld. De resultaten hiervan komen steeds meer beschikbaar. Toch hebben huisartsennog veel vragen over COVID-19 in de huisartsenpraktijk. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) brengt met de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde de meest relevante en urgente kennisvragen in kaart. Deze vragen gaan zowel over de zorg voor patiënten met acute COVID-19 (klachten < 4 weken) als over patiënten met langdurige klachten na een SARS-CoV-2-infectie (ook wel bekend als ‘long covid’).

Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

In januari 2018 publiceerde het NHG in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. In het rapport worden de meest relevante onderzoeksvragen gepresenteerd per ICPC-hoofdstuk en per thema (ICPC-hoofdstukoverstijgende onderwerpen).

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De CWO wil huisartsen stimuleren en begeleiden bij het beoordelen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R)

Het NHG levert de secretaris van de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde. Aan dit overleg nemen de 8 universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde en het NIVEL deel.

NHG-Wetenschapsdag

Elk jaar organiseert het NHG in samenwerking met een van de afdelingen huisartsgeneeskunde de NHG-Wetenschapsdag met de presentatie van het meest recente huisartsgeneeskundig onderzoek. 

Innovatie in richtlijnontwikkeling

Het NHG draagt actief bij aan kennisontwikkeling op het gebied van richtlijnontwikkeling zowel nationaal als internationaal blijkend uit verschillende activiteiten.

 • Guidelines International Network (GIN)
  Het NHG levert actieve bijdragen aan GIN blijkend uit voorzitterschappen van de werkgroepen GINtech en Multimorbiditeit
 • GRADE working group
  Het NHG participeert actief in de internationale GRADE working group en draagt bij aan de doorontwikkeling van de GRADE-methode. We participeren actief in de ontwikkeling van GRADE voor prognose.
 • Dutch GRADE network
  Het NHG levert de co-voorzitter van het Dutch GRADE Network en draagt bij aan het schrijven van formats voor richtlijnteksten voor o.a. uitgangsvragen (PICO’s) op het gebied van therapeutisch en diagnostische uitgangsvragen. Met de implementatie van GRADE beogen we de uniformiteit van Nederlandse richtlijnen te verhogen waardoor ze voor de gebruiker beter leesbaar worden en beter op elkaar aansluiten.
 • GENEVER netwerk 
  2 maal per jaar wordt door één van de participerende organisaties een bijeenkomst georganiseerd voor Nederlandse richtlijnontwikkelaars met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring. Het NHG levert een van de leden van de voorbereidingscommissie.
 • BMJ RapidRecs en RapidRecs for primary care
  Het NHG participeert in BMJ RapidRecs, een internationaal initiatief om evidence sneller naar de praktijk te brengen. Een belangrijk doel van dit initiatief is om na te denken over methoden ter voorkoming van dubbelwerk en hoe evidence die internationaal wordt samengevat vertaald kan worden naar aanbevelingen op nationaal niveau. In 2018 zullen naar verwachting de eerste twee RapidRecs voor de eerstelijn verschijnen.

Bovenstaande initiatieven vinden hun neerslag in onze werkwijze beschreven in de Handleiding ontwikkelen van NHG-standaarden (januari 2015).

NHG-hoogleraarstoel

Dr. Jako Burgers is op 2 juni 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek binnen de nieuwe leerstoel richt zich vooral op de persoonlijke aspecten en uitkomsten van het zorgproces. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop professionals kunnen worden ondersteund om met hulp van richtlijnen persoonsgerichte zorg in de praktijk te leveren. De leerstoel past binnen de ambitie van het NHG om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op gebied van richtlijnontwikkeling in samenwerking met de universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde en onderzoeksinstituten in de eerste lijn.

Fonds Alledaagse Ziekten

Het Fonds Alledaagse Ziekten voorziet in financiering van wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van veel voorkomende klachten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Door middel van giften en legaten, die aftrekbaar zijn voor de belasting, stimuleert het Fonds wetenschappelijk onderzoek dat niet gedekt wordt door andere onderzoeksprogramma’s. Dit doet het in overleg met de afdelingen onderzoek van de universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde. Een Wetenschappelijke Adviesraad zal worden betrokken bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen.